459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Antipsychotika na psychózy

Obsah stránky: Popis, indikace, nežádoucí účinky, kategorie.

Popis antipsychotik, neuroleptik

Antipsychotika, neuroleptika mají zmírňovat až potlačit halucinace, bludy, schizofrenii, psychózy a jim podobné psychické potíže.
Tuto skupinu látek řadíme mezi psychofarmaka. Dovedou sice zmírnit až úplně zakrýt psychózy, ale svým nemalým vlivem na psychiku zároveň mění osobnost.

Moderní medicína rozděluje u antipsychotik (neuroleptik) jejich působení na pozitivní a negativní příznaky.

Za pozitivní příznaky označujeme agresivitu, neklid, halucinace (nereálné věci), bludy (falešné představy o reálných věcech). Negativní příznaky popisuje medicína jako netečnost, nezájem, apatie, ztráta vůle a zájmů.
Medicína zařazuje schizofrenii a psychózy k poruchám přenosu nervových impulzů přes dopaminové nervové buňky.

Odborné kruhy vidí důvod v poruše uvolňování neurotransmiterů (látek, které nervové buňky vylučují pro komunikaci mezi sebou). U schizofrenie a psychóz medicína viní zvýšený nervový přenos přes neurotransmiter dopamin v limbickém systému, což způsobuje pozitivní příznaky.
Naopak nedostatečný nervový přenos dopaminu v mozkové kůře způsobuje příznaky negativní.

Použití, neboli indikace

 • schizofrenie (lhostejnost, nezájem, poruchy soustředění, pozornosti, deprese, podrážděnost, halucinace, bludy, neklid, rozpolcenost, cizí myšlenky, agrese, zlost)
 • halucinace, bludy, psychózy
 • podpůrná léčiva s celkovými anestetiky u anestezie
 • Touretteův syndrom (pohybové i zvukové tiky až grimasy)
 • laktační, poporodní psychóza (smutek, skleslost, strach, úzkost z rodičovství, nedostatek sebedůvěry, nezájem o dítě)
 • alkoholové delirium (halucinace, paranoia i bludy, zrychlený tep, třes, pocení, nespavost, neklid, agresivita)

Nežádoucí účinky antipsychotik

 • extrapyramidové nežádoucí účinky (jde o blokování dopaminu v různých částech mozku)
  • poruchy hybnosti, třes, křeče svalů
  • zpomalený průběh (provádění) pohybů, zmenšení rozsahu pohybů
  • po delší době se mohou objevit tiky obličeje a vyplazování jazyka (Tardivní dyskinese)
 • blokování serotoninových S2 receptorů (přílišné zklidnění, ospalost)
 • blokování acetylcholinových receptorů (především u sedativních antipsychotik) způsobí parasympatolytické účinky (sucho v ústech, zácpa, zadržování moče, bušení srdce, zrychlený tep, porucha vidění na blízko, stah dýchacích cest nebezpečný u astmatu)
 • blokování histaminových receptorů, tedy antihistaminové účinky (ospalost, útlum, zvýšená chuť k jídlu a toho plynoucí růst hmotnosti)
 • blokování noradrenalinových receptorů, tedy sympatolytické působení (snížení krevního tlaku, což se srdce snaží dohnat zrychleným tepem, přesto se může nízký krevní tlak projevit ve formě závratě, či omdlévání, dále může tlumení sympatiku způsobit impotenci, poruchy erekce)
 • vliv na tělesný metabolizmus, vyšší riziko cukrovky, a zvýšení tuků a cholesterolu
 • zvýšení hormonu prolaktinu, častější u incizivních antipsychotik (snížení sexuálního libida, poruchy menstruace, růst prsů u mužů, tvorba mateřského mléka u žen)
 • poruchy srdečního rytmu až rozvoj komorové tachykardie (odborně prodloužení QT intervalu)
 • úbytek bílých krvinek
 • posthepatální žloutenka (způsobená zábranou pohybu žluči z jater do střeva), u některých (např. Chlorpromazin) až městnání žluči, cirhóza jater
 • zhoršení zraku, porucha vidění (některá antipsychotika reagují s pigmenty a mohou se ukládat v oku a kůži)
 • antimanikum Lithium (též používané u psychóz) může způsobit nedostatek vápníku, nadměrné množství moči
 • antacida snižují vstřebávání antipsychotik z trávicí soustavy, čímž snižují jejich účinek
 • některá SSRI antidepresiva blokují rozklad antipsychotik, čímž se zvyšuje jejich působení i riziko nežádoucích účinků
 • Warfarin na snížení krevní srážlivosti zvyšuje účinek antipsychotik
 • nebezpečná je kombinace s dalšími látkami ovlivňujícími psychiku (např. Konopí)
 • neuroleptický maligní syndrom (horečka, svalová ztuhlost, pocení, zrychlený tep, bledost, nízký krevní tlak, inkontinence, ztráta vědomí, únik myoglobinů ze svalů a jejich ukládání v ledvinách až do selhání ledvin, riziko úmrtí)

Kontraindikace, kdy je užívání nevhodné

 • těhotenství a kojení (pro silný vliv na plod a dítě)
 • antipsychotika zvyšují účinek látek tlumících nervovou soustavu (alkohol, anxiolytika, sedativa a hypnotika, opioidní analgetika), takže je jejich kombinování nevhodné
 • Parkinsonova choroba, protože antipsychotika způsobují extrapyramidové nežádoucí účinky (blokování dopaminu v mozku)
 • epilepsie (antipsychotika zvyšují riziko tohoto onemocnění)
 • poruchy, až selhání ledvin (při kterém se snižuje vylučování antipsychotik, čímž roste jejich množství v těle až k toxickým koncentracím)
 • poruchy jater
 • blokování acetylcholinových receptorů u některých antipsychotik znamená nevhodnost jejich použití u:
  • zelený zákal, glaukom (pálení, bolest očí, porucha vidění, bolesti hlavy, zarudnutí očí, rozmazání či zčernání okrajů zorného pole, poruchy periferního vidění)
  • zvětšená prostata (zvětšená prostata i tato skupina léčiv může způsobovat zadržování moče)

Kategorie antipsychotik, neuroleptik

U dělení antipsychotik je třeba zmínit, že jejich členění je neostré. Ač dané léčivo budeme řadit do jedné skupiny, či podskupiny, snadno se může pouhou změnou dávky přemístit do jiné kategorie.

 • klasická (tlumí pozitivní příznaky, tedy agresi, halucinace, bludy)
  • sedativní (mají nemalý tlumicí účinek)
  • incizivní (mají nižší tlumící účinek, ale výraznější třes a poruchy hybnosti)
 • atypická (tlumí pozitivní i negativní příznaky, jejich nežádoucí účinky jsou nižší)

Klasická antipsychotika

Klasická sedativní

Fenothiaziny, Cisklopenthixol, Chlorpromazin, Chlorprotixen, Levomepromazin, Periciazin, Thioridazin

Klasická incizivní

Flufenazin, Flupentixol, Fluspirilen, Haloperidol, Melperon, Penfluridol, Pimozid, Trifluopenazin

Atypická antipsychotika

Multireceptoroví antagonisté (MARTA)

Blokují dopaminové receptory v limbickém systému (snížení pozitivních příznaků), blokování serotoninových receptorů naopak zvýší přenos v mozkové kůře (snížení negativních příznaků). Blokování acetylcholinových, histaminových a noradrenalinových způsobuje negativní příznaky.
Zástupci Klozapin, Olanzapin, Kvetiapin (Quetiapin)

Antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů (SDA)

Též blokují dopaminové, serotoninové i noradrenalinové receptory.
Zástupci Risperidon, Ziprasidon

Selektivní D2/D3 antagonisté

Blokují dopaminové receptory.
Zástupci Amisulprid, Sulpirid, Tiaprid

Dopaminergní stabilizátory

Blokují serotoninové receptory a stimulují dopaminové.
Zástupci Aripiprazol

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení